Prosessien automatisointi

Prosessien automatisoinnin keskiössä on liiketoiminnan arvoketju, jonka liiketoimintaprosesseja lähdetään automatisoimaan. Kaupan arvoketjun ja sen liiketoiminnanprosessien automatisoinnissa on ensin hahmotettava kuluttajan rooli arvoketjussa – tämä tulokulma kirkastaa samalla liiketoiminnan tarpeet ja tahtotilan. Kuluttajan tarpeiden ja yhteisen tahtotilan kirkastamisessa työtapoina ovat erilaiset tiedonkeruu menetelmät työpajoista asiakaspolkuanalyyseihin. Lopputuloksina näistä kerättyjen tietojen anlyyseistä syntyvät esiselvitykset, tahtotila-analyysit ja road mapit.

Esiselvitykset ja tahtotila-analyysit ovat tilanteita joissa käytännössä lähdetään liikkeelle ns. ”valkoiselta paperilta”. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi:

– Ongelma on tunnistettu, mutta ratkaisu on vielä epäselvä
– Suuntaviivat ovat tiedossa, mutta tavoite on vielä jäsentymätön
– Tavoite on tiedossa mutta etenemispolku on vielä tuntematon
Road map (etenemissuunnitelma) on usein luonteva jatkumo esiselvityksille ja tahtotila-analyyseille.