Prosessien automatisointi

Prosessien automatisoinnin keskiössä on liiketoiminnan arvoketju, jonka liiketoimintaprosesseja lähdetään automatisoimaan. Arvoketjun ja sen liiketoiminnanprosessien automatisoinnissa on ensin hahmotettava liiketoiminnan tarve ja tahtotila. Yhteisen tahtotilan kirkastamisessa työtapoina ovat erilaiset tiedonkeruu menetelmät työpajoista asiakaspolkuanalyyseihin. Lopputuloksina näistä kerättyjen tietojen anlyyseistä syntyvät esiselvitykset, tahtotila-analyysit ja road mapit.

Esiselvitykset ja tahtotila-analyysit ovat tilanteita joissa käytännössä lähdetään liikkeelle ns. ”valkoiselta paperilta”. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi:questions_to_ask_300_clr_12394

– Ongelma on tunnistettu, mutta ratkaisu on vielä epäselvä
– Suuntaviivat ovat tiedossa, mutta tavoite on vielä jäsentymätön
– Tavoite on tiedossa mutta etenemispolku on vielä tuntematon
 

Road map (etenemissuunnitelma) on usein luonteva jatkumo esiselvityksille ja tahtotila-analyyseille.